Thông báo

Kết quả bài thu hoạch lớp đối tượng Đoàn ngày 15/3/2009.

 

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG        
        Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2008
               
KẾT QUẢ
LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2008
               
STT HỌ  TÊN NGÀY SINH LỚP KHOA ĐIỂM GHI CHÚ
1 Đặng Thị Văn An 1/1/1988 07KT119 TC - KT 7  
2 Nguyễn Thị Hồng Anh 7/11/1985 05AV3 NN 6  
3 Lê Hoàng  Anh 9/5/1981 05ĐPT2 Đông Phương 7  
4 Vũ Ngọc Anh 12/11/1985 05AV3 NN 6  
5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh   06AV3 NN 6  
6 Lương Ngọc Ánh 20/8/1987 08TP111 CNH - TP 7  
7 Hoàng Trọng 10/5/1989 08TP111 CNH - TP 7  
8 Nguyễn Thị Ngọc Bích 19/8/1985 05AV3 NN 6  
9 Đỗ Xuân Bình 30/3/1989 07DD111 ĐT - VT 7  
10 Nguyễn Hữu Cần 29/11/1989 08QT117 QTKT - QT 6  
11 Liêu Văn Cang 17/2/1989 08QT111 QTKT - QT 7  
12 Phạm Thị Minh Châu 19/8/1987 07KT119 TC - KT 8  
13 Lại Hồng Châu   08QT101 QTKT - QT 6  
14 Lê Minh Châu 2/9/1983 06ĐCN1 Cơ Điện 7  
15 Ngô Chí Công 6/11/1985 05AV2 NN 5  
16 Huyền Tôn Nữ Quỳnh Dao   08SH111 CNH - MT 8  
17 Đặng Quốc Đệ   07MT112 CNH - MT 8  
18 Thạch Vũ Oanh Diễm 1/12/1989 07TC116 TC - KT 8  
19 Trương Hữu Định 19/4/1986 07DC111 Cơ Điện 7  
20 Nguyễn Văn Đức 20/9/1990 08TP112 CNH - TP 6  
21 Trần Thị Phương Dung 21/8/1987 06KT3 TC - KT 7  
22 Đoàn Thị Hồng Dung 30/11/1988 08TC118 TC - KT 8  
23 Nguyễn Trần Duy Dũng 21/7/1989 07MT112 CNH - MT 6  
24 Cao Thanh Dũng 23/1/1987 05AV2 NN 5  
25 Phạm Thị Thu Dương   05ĐPN3 Đông Phương 6  
26 Nguyễn Ngọc Phước Dưỡng   08MT113 CNH - MT 6  
27 Phan Nữ Đông Duyên 20/1/1987 06KT8 TC - KT 7  
28 Lê Thùy Giang   08TP112 CNH - TP 6  
29 Trần Thị Ngọc Giang 18/2/1986 05ĐPN3 Đông Phương 7  
30 Vương Thị Thu   06KT8 TC - KT 7  
31 Vũ Mạnh 13/8/1983 05KC3 KT - CT 7  
32 Trần Tuấn Hải 23/4/1986 05AV3 NN 5  
33 Cao Hữu Hạnh 22/3/1985 05ĐCN1 Cơ Điện 7  
34 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 25/1/1985 07KT119 TC - KT 7  
35 Nguyễn Thị   Hiền   08SH112 CNH - MT 6  
36 Nguyễn Đức Hiền   05CĐT1 Cơ Điện 7  
37 Đinh Thị Dân Hiền 5/4/1986 05AV3 NN 6  
38 Nguyễn Hữu Hóa 26/3/1983 05ĐPN3 Đông Phương 7  
39 Lê Anh Hòa   08MT112 CNH - MT 7  
40 Nguyễn Văn Hoạt   08AV111 NN 7  
41 Nguyễn Tuyết Hồng   07TP113 CNH - TP 7  
42 Trần Thị Hương   06MT CNH - MT 7  
43 Nguyễn Công Hữu 1/1/1986 05AV3 NN 5  
44 Trần Quốc Huy  6/2/1989 07DC111 Cơ Điện 6  
45 Vũ Thị Huyền 23/8/1989 08DH111 Đông Phương 6  
46 Bùi Tân Khoa 22/8/1987 05AV3 NN 6  
47 Nguyễn Thành Khôi   06ĐCN1 Cơ Điện 6  
48 Nguyễn Văn Kiên 21/3/1985 05CT1 Cơ Điện 7  
49 Nguyễn Thị Thiên Kim   08MT113 CNH - TP 7  
50 Nguyễn Thị Hồng Lan 28/8/1989 08TC118 TC - KT 7  
51 Lê Thị  Lan   08TC114 TC - KT 7  
52 Nguyễn Viết Linh 5/7/1988 07KT116 TC - KT 7  
53 Nguyễn Thị Ngọc Linh 23/11/1988 06KT8 TC - KT 6  
54 Trần Thị Thanh Thanh Loan 8/7/1988 06ĐPH2 Đông Phương 7  
55 Phạm Thị Kim Luận   08NT111 QTKT - QT 7  
56 Văn Đình Minh 12/7/1985 05KC1 KT - CT 7  
57 Nguyễn Thị Nga 13/11/1986 05TC1 TC - KT 5  
58 Phạm Thị Kim Ngân   08TP112 CNH - TP 7  
59 Võ Thị Kim Ngân 20/9/1990 08TP112 CNH - TP 7  
60 Trà Thị Kim Ngân 30/8/1987 05AV3 NN 7  
61 Nguyễn Kim Ngân   06KT8 TC - KT 7  
62 Nuyễn Trọng Nghĩa   08QT117 QTKT - QT 5  
63 Nguyễn Văn Nghĩa   07SH112 CNH - MT 5  
64 Phạm Thị Ánh Ngọc 10/5/1988 06KT3 TC - KT 7  
65 Lý Bích Ngọc 3/2/1986 07KT111 TC - KT 8  
66 Nguyễn Thụy Như Ngọc 15/7/1987 05AV3 NN 6  
67 Nguyễn Bảo Nguyên 18/12/1987 05AV3 NN 6  
68 Trần Thu Nguyệt 6/5/1985 05CT1 CNTT 7  
69 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 25/11/1986 05AV3 NN 5  
70 Lê Văn Nhứt 18/8/1988 08QT117 QTKT - QT 7  
71 Lý Hoàng Oanh 11/6/1988 06KT8 TC - KT 6  
72 Nguyễn Đức Phan 5/7/1987 05AV2 NN 5  
73 Trương Công Phi   08SH112 CNH - MT 6  
74 Cao Nguyễn An Thiên Phong 29/3/1986 05AV3 NN 5  
75 Nguyễn Kim Phương 11/10/1985 05AV3 NN 6  
76 Nguyễn Quốc Phương   05ĐCN1 Cơ Điện 7  
77 Nguyễn Lê Kim Phượng 20/4/1988 07KT119 TC - KT 7  
78 Vũ Xuân Quang 24/7/1990 08NT117 QTKT - QT 7  
79 Trần Đức  Quảng 18/2/1984 07KT116 TC - KT 7  
80 Nguyễn Cao Quý 23/6/1987 05AV2 NN 5  
81 Trần Xuân Sang 10/3/1988 07DC111 Cơ Điện 5  
82 Nguyễn Thị Linh Son 13/4/1988 06KT8 TC - KT 7  
83 Đinh Trọng Tài   06CĐT1 Cơ Điện 6  
84 Đỗ Trọng  Tài 8/3/1987 05AV3 NN 6  
85 Nguyễn Thành Tâm 3/7/1986 05AV2 NN 6  
86 Phan Thị Xuân Tâm   07TP113 CNH - TP 6  
87 Đinh Thủy Tâm 23/10/1988 06ĐPH2 Đông Phương 7  
88 Lê Thị   Tâm 12/5/1987 06ĐPH2 Đông Phương 7  
89 Đào Thị Tâm   06MT CNH - MT 7  
90 Trương Thị Tân   05ĐPT2 Đông Phương 6  
91 Nguyễn Anh Thạch   06CĐT1 Cơ Điện 7  
92 Nguyễn Quang Thắng   08SH111 CNH - MT 7  
93 Nguyễn Văn Thắng 12/12/1978 05AV3 NN 6  
94 Nguyễn Thị  Thanh 23/2/1985 05AV3 NN 5  
95 Đặng Trung Thành 31/01/1990 08TP112 CNH - TP 7  
96 Ngô Phương  Thảo 9/5/1988 06AV3 NN 7  
97 Nguyễn Thanh Thảo 30/3/1989 08TP111 CNH - TP 8  
98 Nguyễn Đào Xuân Thảo   07TC114 TC - KT 7  
99 Hà Thị Phương Thảo 14/6/1989 08MT111 CNH - MT 7  
100 Huỳnh Duy Thạch Thảo 15/10/1987 05AV3 NN 5  
101 Phạm Thị Hương Thảo   07TP112 CNH - TP 7  
102 Lê Hữu Thiết 20/2/1990 08MT112 CNH - MT 6  
103 Dương Thế Thu  8/5/1988 08CD111 Cơ Điện 5  
104 Trần Hồng Thuận   06KT3 TC - KT 7  
105 Trần Văn Thuận 2/7/1988 07KT115 TC - KT 7  
106 Bùi Thị Thúy   07SH111 CNH - MT 8  
107 Vũ Thị Thanh Thủy   08DH112 Đông Phương 8  
108 Nguyễn Anh Tiến 28/5/1989 07MT112 CNH - MT 5  
109 Nguyễn Đình Tiến   08MT113 CNH - MT 6  
110 Nguyễn Thị Thanh Trang 14/4/1988 06AV3 NN 7  
111 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/7/1987 05AV3 NN 6  
112 Hoàng Minh Trung 4/8/1984 08AV111 NN 6  
113 Phạm Trần Minh Trung 4/7/1987 05ĐCN1 Cơ Điện 6  
114 Lê Minh 12/4/1988 06AV3 NN 5  
115 Hồ Thanh Tuấn 12/6/1986 05ĐCN1 Cơ Điện 7  
116 Nguyễn Văn Tuấn 1/1/1987 07CD111 Cơ Điện 7  
117 Nguyễn Ngọc   Tuấn 10/7/1986 05AV2 NN 6  
118 Nguyễn Văn Tùng 28/5/1989 07KT118 TC - KT 7  
119 Mai Thanh Tùng   08NT117 QTKT - QT 6  
120 Lê Thị Mộng Tưởng 9/4/1985 05ĐPN1 Đông Phương 7  
121 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 21/12/1989 07TC115 TC - KT 7  
122 Nguyễn Thị Thùy Vân 13/6/1986 06AV3 NN 5  
123 Nguyễn Thị Thu Vân 28/7/1986 05TC1 TC - KT 5  
124 Nguyễn Văn Viễn   08QT117 QTKT - QT 7  
125 Bùi Quang Vinh   07AV111 NN 6  
126 Nguyễn Thế Vinh 27/10/1985 05QT3 QTKT - QT 5  
               
          TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
          BÍ THƯ
               
          (đã ký)
               
          ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
               
Ghi chú: Đề nghị tất cả các bạn có mặt lúc 14g00 ngày 22 tháng 3 năm 2008 tại E501 (Cơ sở III trường ĐH Lạc Hồng)
                 Đoàn - Hội Sinh viên (CSIII) trường Đại học Lạc Hồng để làm lễ kết nạp.

 

Đoàn - Hội SV Trường
Lạc Hồng, 19/03/2009 - 13:44:26
      Đại học Lạc Hồng