Liên Kết

  • Các doanh nghiệp

Thông báo

Qui trình kết nạp đảng viên

02/02/2010 21:44:23

+ Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.
+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở.
- Thời hạn sử dụng một năm, nếu qúa thời hạn trên phải có văn bản bổ sung đối với những tài liệu:
+ Bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng (chủ yếu về lịch sử chính trị của cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng người xin vào đảng có thay đổi từ thời điểm thẩm tra lần trước đến nay).
+ Ý kiến nhận xét bổ sung của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng.
- Thời hạm 3 năm đối với giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng, nếu qúa thời hạn trên, người xin vào Đảng phải đi học lại để được cấp giấy chứng nhận mới.
b/ Thời gian xét thủ tục kết nạp người vào đảng:
- Từ khi chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp đến khi cấp ủy có thẩm quyền xem xét quyết định kết nạp hay không kết nạp người vào Đảng không được để chậm qúa 6 tháng; nếu qúa thời hạn trên mà không lý do chính đáng thì cấp ủy để chậm phải kiểm điểm trách nhiệm với cấp ủy cấp trên.
- Khi cấp ủy cấp trên trực tiếp xét kết nạp người vào Đảng mà nghị quyết của cấp ủy cấp dưới đã qúa thời hạm 1 năm, thì chỉ đạo cấp ủy đó họp xét, ra nghị quyết đề nghị người kết nạp vào Đảng thay thế nghị quyết đã qúa hạn.
2.Những trường hợp kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định phải hủy bỏ quyết định:
Qua kiểm tra, phát hiện việc kết nạp người vào đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định thì cấp ủy ra quyết định phải tự hủy bỏ quyết định kết nạp trong những trường hợp sau đây:
a/ Quyết định của người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người vào Đảng tại Điều 1, Điều lệ Đảng và điểm 4, Quy định số 14-QĐ/TW ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị “Cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.
b/ Quyết định của người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 4, 5, Điều lệ Đảng và điểm 2, Quy định số 14-QĐ/TW ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị nêu trên.
c/ Quyết định của người vào Đảng sau khi người đó đã chuyển công tác, thay đổi nơi ở mới.
Sau khi cấp ủy có thẩm quyền ra văn bản tự huỷ bỏ quyết định kết nạp, làm công văn gửi kèm hồ sơ đề nghị kết nạp của người đó đến cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng nơi chuyển đến để xem xét kết nạp theo quy định điểm 3c (3.10), Hướng dẫn số 04-HD/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương nêu trên.
3. Khai lý lịch của người xin vào Đảng:
Xem chi tiết tại trang bìa của lý lịch người xin vào Đảng.
Yêu cầu: Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch: không tẩy xóa, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.
4. Phụ lục về thời gian dự bị được điều lệ đảng quy định:
Người kết nạp vào Đảng phải trải qua một thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tuyên bố kết nạp. Trong thời kỳ dự bị chi bộ tiếp tục giáo dục…; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị.

Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Thông báo

  • Thông tin

 

Lễ phát bằng TN năm 2012


  • Các doanh nghiệp

 

 

 


© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 272,370Đang xem : 3,683