Liên Kết

 • Các doanh nghiệp

Thông báo

Quy trình chuyển sinh hoạt Đảng

02/02/2010 21:49:12

(Trích Hướng dẫn 05-HD/TCTW ngày 26/2/2002)
I/ THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC
1/ Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên ở trong nước:
Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:
+ Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô).
+ Phiếu đảng viên.
+ Thẻ đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị.
+ Hồ sơ đảng viên.
+ Bản tự kiểm điểm đảng viên có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi.

 1. Chi ủy nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi. Sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp trên có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, thay đổi chỗ ở… và bản tự kiểm điểm của đảng viên) ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 10 ô” giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: đảng ủy bộ phận hoặc đảng ủy cơ sở hoặc ban thường vụ huyện ủy và tương đương (nếu chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện và tương đương), hoặc ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương (nếu chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ tỉnh và tương đương).
 2. Đảng ủy bộ phận kiểm tra, viết ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở.
 3. Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: ban thường vụ huyện ủy và tương đương, hoặc ban tổ chức tỉnh ủy hoặc tương đương (nếu tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến trực thuộc đảng bộ tỉnh và tương đương), kiểm tra đầy đủ các loại tài liệu trong hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên và các tài liệu liện quan khác; niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo, viết 2 phiếu báo chuyển sinh hoạt (1 phiếu gửi bằng đường thư đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến, 1 phiếu gửi ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương để báo cáo).
 4. Ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương nơi đảng viên chuyển đi kiểm tra kỹ viết ô số 5 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyển đến và kiểm tra hồ sơ, niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo, viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng gửi theo đường thư đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến.

Viết ô số 6 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp hoặc đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ về, kiểm tra, thu nhận quản lý toàn bộ hồ sơ đảng viên.

1. Ban thường vụ huyện ủy và tương đương nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra kỹ, viết ô số 7 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp như: đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ về, kiểm tra, thu nhận quản lý hoặc chuyển hồ sơ đảng viên như trên.

2. Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra, thu nhận hồ sơ đảng viên đề quản lý (nếu được giao quản lý) viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về đảng ủy bộ phận (nếu có), hoặc chi ủy chi bộ nơi đảng viên về.

3. Đảng ủy bộ phận nơi đảng viên chuyển đến, viết ô số 9 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên về.
4. Chi ủy viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở để quản lý theo quy định.

b/ Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài:

 1. Ban Cán sự đảng ngoài nước, sau khi khiểm tra toàn bộ hồ sơ đảng viên chuyển sinh hoạt từ tổ chức đảng trong nước chuyển đến, dùng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 2 ô”, viết ô số 1 để tiếp nhận đảng viên và lưu giữ giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đó cùng với toàn bộ hồ sơ đảng viên.
 2. Ban Cán sự đảng ngoài nước thông báo danh sách đảng viên đó đến cấp ủy của ta ở nước ngoài nơi đảng viên đến theo dõi quản lý theo quy định; đảng viên ra ngoài nước, báo cáo cấp ủy nơi đến để được tiếp nhận sinh hoạt và làm nhiệm vụ đảng viên.
 3. Khi đảng viên trở về nước, cấp ủy ở ngoài nước ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên trong thời gian ở ngoài nước, giao cho đảng viên để báo cáo Ban Cán sự đảng ngoài nước xét, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về trong nước.
 4. Ban Cán sự đảng ngoài nước căn cứ bản kiểm điểm của đảng viên và nhận xét của cấp ủy ngoài nước để viết tiếp ô số 2 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 2 ô” của đảng viên để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyển về; kiểm tra và niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang về để báo cáo với cấp ủy nơi về.
 5. Các cấp uỷ cấp trên của tổ chức cơ sở xuống đến chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển về, làm tiếp thủ tục tiếp nhận sinh hoạt theo trình tự nêu ở điểm (a) nói trên để tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt chi bộ.

Trường hợp đảng viên về trong nước, nhưng chưa có nơi tiếp nhận công tác thì Ban Cán sự đảng ngoài nước làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú, khi có quyết định nhận công tác, cấp ủy nơi đảng viên cư trú làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên đến đảng bộ nơi nhận công tác.
Trong thời gian ở ngoài nước, nếu đảng viên được cơ quan chủ quản và đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện của Nhà nước ta cho phép chuyển sang nước khác, thì cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên trong thời gian ở tại nước đó, giao cho đảng viên để báo cáo cấp ủy nơi chuyển đến để tham gia sinh hoạt đảng và làm nhiệm vụ đảng viên. Cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi báo cáo danh sách đảng viên đó về Ban Cán sự đảng ngoài nước để thông báo cho cấp ủy nơi đảng viên sẽ chuyển đến.
Trường hợp đảng viên đã làm xong thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức nhưng lại có quyết định không ra nước ngoài nữa, thì Ban Cán sự đảng ngoài nước viết vào số 6 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở lại đảng bộ nơi giới thiệu đảng viên đi. Trường hợp đảng viên trở về tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tỉnh ủy và tương đương hoặc trở về đảng Bộ Công an thì Ban Cán sự đảng ngoài nước không ghi vào ô số 6 giấy giới thiệu nói trên, làm công văn riêng theo hướng dẫn tại điểm 8 (8.2.3)c Hướng dẫn số 04-HD/TCTW của Ban tổ chức Trung ương nêu trên để giới thiệu đảng viên trở lại đảng bộ nơi giới thiệu đi.

II/ THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI
1/ Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên ở trong nước:
Hồ sơ chuyển sinh hoạt tạm thời gồm:
1. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô).
2. Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp của đảng viên dự bị.
3. Bản tự kiểm điểm đảng viên có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi sinh hoạt đảng tạm thời khi trở về.

+ Chi ủy nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, sau khi kiểm tra kỹ viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “loại 8 ô” để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời, hoặc Ban Cán sự đảng ngoài nước nếu đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời ở đảng bộ nước ngoài.
+ Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra, viết ô số 2 để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt tạm thời.
+ Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc, hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tạm thời.
+ Khi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở về, chi ủy hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 5 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, nêu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

+ Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 6 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ chuyển về.
+ Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên về, kiểm tra viết ô số 7 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc. Chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên viết vào ô số 8 cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định.

2/ Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên ra ngoài nước:

1. Ban Cán sự đảng ngoài nước, sau khi kiểm tra các tài liệu của đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời từ tổ chức đảng trong nước chuyển đến viết ô số 3 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời của đảng viên để tiếp nhận và lưu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cùng các tài liệu của đảng viên.
2. Ban Cán sự đảng ngoài nước thông báo danh sách đảng viên đó đến cấp ủy của ta ở ngoài nước nơi đảng viên đến theo dõi, quản lý theo quy định; đảng viên ra ngoài nước báo cáo với cấp ủy nơi đến để được tiếp nhận sinh hoạt đảng và làm nhiệm vụ đảng viên.
3. Khi đảng viên về nước, cấp ủy ở ngoài nước ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên trong thời gian ở ngoài nước, giao cho đảng viên để báo cáo với Ban Cán sự đảng ngoài nước xét, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về trong nước.
4. Ban Cán sự đảng ngoài nước căn cứ bản kiểm điển đảng viên và nhận xét của cấp ủy ngoài nước để viết ô số 6 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời của đảng viên  để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về đảng ủy cơ sở hoặc chi uỷ cơ sở nơi đảng viên sẽ chuyển về, làm tiếp thủ tục tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt chi bộ theo trình tự nêu trên ở điểm a nói trên.

3/ Thủ tục xét gia hạn thêm thời gian sinh hoạt đảng tạm thời:
Đảng viên đến ở với người thân (vợ, chồng, bố, mẹ, con, cái…) cần thêm một thời gian; đi công tác biệt phái, đi làm hợp đồng (do yêu cầu công tác đảng viên phải ở lại 1 thời gian dưới 1 năm); đảng viên đi học ở trong nước (do yêu cầu học tập phải ở lại một thời gian dưới 2 năm); đảng viên nghỉ chờ việc làm (do chưa có việc làm phài nghỉ chờ thêm); đảng viên đang công tác, học tập, lao động, tham quan, chữa bệnh… ở ngoài nước (do yêu cầu công tác và việc riêng được cơ quan chủ quản trong nước, sứ quán hoặc lãnh sự quán, tưởng đoàn đại diện của nhà nước ta ở nước sở tại đồng ý cho ở lại thêm một thời gian dưới 1 năm) thì phải làm văn bản báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước hoặc Ban Cán sự đảng ngoài nước (đối với đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời ở ngoài nước) xem xét, viết thời gian gia hạn thêm vào giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời của đảng viên, đảng viên có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt đảng chính thức để theo dõi.

 mẫu chuyển sinh hoạt Đảng: Tải đây

 

 


Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • Thông báo

 • Thông tin

 

Lễ phát bằng TN năm 2012


 • Các doanh nghiệp

 

 

 


© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 271,087Đang xem : 2,258